O moderní magii
 

Moderní magie


Již od pradávna patří mezi přirozené potřeby člověka snaha všemožně ovlivnit své bytí tak, aby se mu žilo lépe. Hybnou silou tohoto snažení je především touha člověka po poznání a jeho víra.
A právě víra v „něco“ se stala základním kamenem pro vznik a rozvoj magie jako touhy ovládat ta-jemné síly přírody, duchy či démony pro své účely a využití. Magie byla i jedním z nejstarších elementů počátečního vývoje náboženství. Díky víře v čáry a kouzla, založené na neznalosti pří-rodních zákonů a lidské důvěře, se magie stala mocným nástrojem snahy jedinců přesvědčit ostat-ní, že jsou na tomto světě vyvolení mágové, kteří mohou působit na okolní přírodu a jiné lidi pomocí čar a kouzel.
Velmi účinným prostředkem k upevňování víry v magii bylo především šíření pověr, postavených na víře v neexistující bytosti a nerespektujících přírodní zákony. Ještě dnes v mo-derním věku víra v magii ve svých různých formách stále přežívá a nachází (byť v menší míře) živnou půdu pro své praktiky i v nejcivilizovanějších společnostech. Změnily se metody, zmoder-nizovala forma, ale ve svém důsledku je to stále ona stejná filosofie snahy udržet pro svůj pro-spěch iluzorní víru člověka v magii. Paralelně s tím-to pojetím „nadpřirozené všemocnosti“ magie však v minulosti existuje a šíří se i magie, vycházející z podobných principů, avšak svou prezen-tací, pojetím a účelem přesto zcela odlišná. Dnes ji známe pod pojmem moderní magie. Jejím hlavním posláním v obecném slova smyslu je však pouze diváka pobavit. Tento druh zábavy odehrávající se v minulosti nejen na tržištích, ale i honosných sídlech panovníků předváděli nejrůznější kejklíři, břichomluvci, potulní mniši, ale i dvorní kouzelníci. Ke svým kouskům využívali efekty a triky pro-cházející napříč všemi formami tehdejší magie. V jejich stopách pokračovaly tisíce následníků až do současnosti. Dnešní kouzelník, představitel moderní magie, je označován jako magik. Ponechme mu však ono tajemnější pojmenování - kouzelník. Na kouzelníka si magik vlastně jenom hraje. A přesto, že o téhle roli všichni vědí, rádi a dobrovolně se nechají unášet do světa kouzel a iluzí, jako prostředku zábavy, relaxace i aktivního odpočinku. A tak opravdovou parketou moderní magie a jejich představitelů kouzelníků dnes není žádný „všemocný svět nadpřirozených sil“, ale zcela reálný svět zábavního průmyslu a showbyznysu.

Podstata kouzel


Každé „kouzlo“ je jen kouzelníkem za pomoci triku dokonale navozená iluze, jejímž objektem a zá-roveň nedílnou součástí působení je divák.


Trik
Základní součást (prostředek) kouzla. Skutečná, divákovi však utajená činnost magika, která vede k dosažení sledovaného efektu. Podstatou triku je manipulační hmat, skrytý mechanismus v kou-zelnické rekvizitě, mnemotechnická (myšlenková) technika nebo pomoc tajně smluveného asisten-ta.


Iluze (navození iluze)
Forma předvedení kouzla navozením momentálního, překvapivého vjemového efektu (např. klamné vidiny apod.), pro něž nenajde v daném prostředí, místě a čase na tuto akci nepřipravený divák logické vysvětlení.
(Iluze je v jiném smyslu i jedním z oborů moderní magie (viz
Obory moderní magie). Kouzlo jako takové pak můžeme definovat ze dvou pohledů:

1. Z pohledu předvádějícího (kouzelníka) jde o překonání logického myšlení diváka formou navození iluze s využitím známých technik (triků). Pro kouzelníka je tedy trik technický prostředek a iluze psychologická forma k dosažení výsledného efektu kouzla.

2. Z pohledu diváka je to nelogický až nadpřirozený výsledek přirozených a logických činností předvádějícího (kouzelníka). Celá filosofie moderní magie je postavena na předpokladu, že má-li se trik stát kouzlem, nestačí při jeho předvádění pouze přítomnost kouzelníka (předvádějícího), ale především je nutná přítomnost diváka, který jediný může „prohlásit“ předvedený experiment za kouzlo. Veškeré snažení magika musí tedy vždy vycházet z potřeb nebo spíše přání diváka. Upou-tání zájmu diváka je jediným a hlavním cílem veškerého snažení magika. Divák musí trik pochopit, musí ho zaujmout a v závěru překvapit.


Kouzelnické číslo
Základní jednotka programu. Zpravidla časově kratší, ale ucelený kouzelnický výstup, sestávající z několika kouzel vhodně provázaných mezi sebou.


Kouzelnický program
Sled vhodně sestavených a provázaných čísel. Čísla jsou od sebe oddělována většinou odcho-dem a příchodem na scénu, výměnou rekvizit, změnou dekorací na scéně apod. K provázání jed-notlivých čísel v době jejich střídání je využíváno zpravidla průvodní slovo konferenciéra, hudeb-ních nebo tanečních vstupů apod. Program bývá rovněž dle potřeby a vhodnosti rozdělován jed-nou nebo více přestávkami.

Obory Moderní magie

 

Zahrnujeme sem všechny formy jevištních kouzel mimo iluzí. Jsou to triky a rekvizity vhodné svou velikostí a výsledným efektem pro větší množství diváků a předváděné v odstupu od nich (jeviště, taneční parket na sále apod.), doprovázená mluveným slovem nebo hudebním doprovodem. K pod-tržení celkového dojmu z vystoupení jsou využívány i doplňkové technické efekty (např. kouřové, světelné, pyrotechnické apod.). Klasická jevištní magie bývá členěna díky své pestrosti žánrů a principů triků dle hlavního zaměření kouzelníka na využívané principy triků a  rekvizity, stylu prezentace čísla:

Manipulace - jako královská nejnáročnější kategorie kouzel využívající především zručnosti kouzelníka.

Všeobecná magie
- s převahou mechanických rekvizit.

Mentální magie
- využívající především triky z  oblasti mnemotechnických postu-pů, prezentovaná jako mimořádné duševní schopnosti. Předvádějící často využívá „média“ jako svého asistenta. (Jedním z  podoborů mentální magie je i matemagie  - „zázračné“ počtářské paměťové schopnosti.)

Komická magie
- kouzelnické vystoupení zaměřené na předvádění v humorném pojetí (gagy, nahrané trapasy apod.).

Orientální magie
- představení, které se výběrem triků, hudby i kostýmů zaměřuje na prezentaci triků s orientálním nádechem (např. fakíři, Číňané apod.). Při vystoupení se pracuje s ohni (jejich polykání, opalování těla), hady, patří sem  i polykání mečů, ulehání na lůžko s hřeby apod.

Escopolodie
- představení, při němž účinkující předvádí vyprošťování z nejrůznějších pout, únik ze svěrací kazajky apod.

Iluze -
Patří velmi nákladným oborům magie. Představují kouzla většího formátu, jsou předváděná s většími objekty, lidmi a zvířaty. Předvádějící se nazývá iluzionis-ta.

Hlavní efekty kouzel

 

Pestrost a zajímavost kouzelnických programů je dána nejen množstvím triků, které kouzelník předvádí, jeho šikovností, efektními rekvizitami, zajímavými kostýmy a působivým předvedením, ale i různorodostí kouzelnických efektů, jež moderní magie nabízí: Menší či větší předměty, ale i zvířata a lidé se mohou díky trikům moderní magie záhadně:

OBJEVOVAT
MNOŽIT
MIZET
CESTOVAT
PROMĚŇOVAT
PROSTUPOVAT

či jinak „popírat“ přírodní zákony
Levitace (vznášení) bez použití cizí síly
Magnetismus nemagnetických objektů
Stabilita objektů (např. porušení přirozené rovnováhy a naopak)
Samovolný pohyb objektů (telekineze)

Opačné fyzikální reakce (železo plave, vařící voda je studená apod.)

Oblíbené jsou i mentální efekty
prezentace mimořádných duševních schopností:

čtení myšlenek
přenos myšlenek z jedné osoby na druhou (telepatie)
předvídání (jasnovidectví)
využívání jiných smyslů (např. hmat k určení barvy, čtení apod.)
podprahové vnímání (sugesce, hypnóza) např. na povel neuzvedne papír apod.zázračné počty (matemagie)

stejné reakce (jeden dělá nevědomě to, co druhý)

Co by měl začínající kouzelník vědět


K všeobecným profesionálním zájmům a dovednostem každého magika patří nejen znalost kouzel a triků samotných, ale i všeobecná orientace v historii a nových trendech v magii. Kouzelník musí získávat i zkušenosti a návyky z ostatních uměleckých a technických oborů užitečných pro magickou praxi (herecký projev, pohyb na jevišti, práce s mluveným slovem,  hudbou, psychologie diváka, choreografie programu, kostýmy,  světla apod.). Ovládnutí tajemství a umění moderní magie však není předurčeno jen výjimečným talentům, ale každému, u kterého zájem přeroste k nalezení trvalého vztahu a lásky k ní. Cesta ke kouzelnické profesi znamená pro mnoho lidí  tomuto koníčku a mnohdy i životnímu poslání zasvětit spoustu času, trpělivosti a zpravidla i nemalou a ne vždy návratnou finanční investici. Aby však kouzlo zůstalo ještě dlouhou dobu pro diváky „kouzlem“, musí na sobě kouzelníci nejen stále tvrdě pracovat, ale také si svá tajemství chránit. Nepsaným zákonem nejvyšší priority a zároveň hlavní zásadou a otázkou profesionální cti každého kouzelníka proto stále zůstává: „NEDOVOLIT VYZRAZENÍ TAJEMSTVÍ TRIKU!“ Vědomé porušení této zásady nedělá dobré jméno nejen kouzelníkovi, který toto pravidlo porušuje, ale především celé kouzelnické branži a je velmi nekolegiální vůči ostatním kouzelníkům.

Image


Kouzelníkova image spočívá především v jeho osobitém způsobu předvádění kouzel, originalitě triků, nápaditosti choreografie a netradičním pojetí vlastních čísel. Kouzelník ji buduje léta. Teprve na těchto základech lze image získat (vyhraněním se ve vystupování a prezentaci své osoby či zevnějšku, využíváním mediální reklamy, internetu apod.). Spokojí-li se kouzelník s plagiátorstvím cizích čísel nebo předváděním jen osvědčených kouzelnických klišé, zůstává jen dalším kouzelníkem v řadě, jehož jméno není pro nikoho důležité. Mimo snahu o vlastní jedinečnost patří k dobrému obrazu každého kouzelníka stejně jako na požádání kdykoliv divákovi předvést byť drobný trik také ochota pomáhat a předávat své praktické poznatky i méně zkušeným kolegům. Kouzelník tak pomáhá nejen jim, ale skrze ně i dalšímu rozvoji a zvyšování úrovně magického umění.

Zdroj: Moderní magie v kostce, Jaroslav Vaňáček, 2003

§ © ¨ ª